ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ
Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на www.perfektniatpodarak.bg, които уреждат правилата за използването на www.perfektniatpodarak.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

2. КОНТАКТИ С www.perfektniatpodarak.bg
2.1. Можете да се свържете с PERFEKTNIATPODARAK.BG на посочения по-горе адрес, на телефон +359 889 866 164 или на и-мейл адрес info@perfektniatpodarak.bg. Телефонът за връзка е безплатен.

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
3.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от perfektniatpodarak.bg (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с perfektniatpodarak.com;
3.1.2. се е регистрирало на Платформата и което е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата;
3.1.3. прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия perfektniatpodarak.bg.
3.2. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса perfektniatpodarak.bg и неговите поддомейни.
3.5. Платформата – Сайта perfektniatpodarak.bg.
3.6. Моята количка – секция, в която позволява на Клиента да добавя Стоки и/или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.
3.7. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между perfektniatpodarak,bg и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си да закупи Стоки и/или Услуги от Платформата.
3.8. Стока/и – всеки продукт в Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
3.9. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Перфектният подарък или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част, от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“).
3.11. Съдържание:
цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на perfektniatpodarak.bg на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите, и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
данни относно Продавач на Платформата.
3.12. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство/уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “ Количка”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
3.13. Транзакция – действието от страна на perfektniatpodarak.bg по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано по банков път или паричен превод, чрез куриерска фирма Еконт Експрес.
3.14. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на perfektniatpodarak.bg обвързват всички Клиенти на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие (а) сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Perfektniatpodarak.bg си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайтът функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.
4.4. Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.5. Perfektniatpodarak.bg полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, perfektniatpodarak.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно продуктите могат да се различават от изображенията.
4.6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от perfektniatpodarak.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
4.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Perfektniatpodarak.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път, която съответно се регистрира от самия него или от служител на perfektniatpodarak.bg от негово име.
5.2. Perfektniatpodarak.bg ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление perfektniatpodarak.bg прави по електронен път (и-мейл) или по телефона.
5.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки, или да не изпълни част, или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи perfektniatpodarak.bg уведомява за това Клиента чрез и-мейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата, ако има предварително заплатена сума за продукта.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Perfektniatpodarak.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на perfektniatpodarak.bg или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към персонала на perfektniatpodarak.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи perfektniatpodarak.bg не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с perfektniatpodarak.bg на посочените адреси в раздел „Контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочения на Платформата адрес в раздел „Контакти”.
6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, perfektniatpodarak.bg си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
6.6. Perfektniatpodarak.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите, и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.
6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон, данъци или такси.
6.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични изображения/динамични изображения/мултимедийни презентации/т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на perfektniatpodarak.bg.
8.2. Perfektniatpodarak.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии, или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
8.3. Нищо в сключения между Продавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на perfektniatpodarak.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин, каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на perfektniatpodarak.bg върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на perfektniatpodarak.bg.
8.4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.
8.5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на perfektniatpodarak.bg за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Продавача и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на perfektniatpodarak.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
8.6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на perfektniatpodarak.bg няма да се счита за съгласие от страна на perfektniatpodarak.bg да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от perfektniatpodarak.bg.
8.7. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от perfektniatpodarak.bg.

9. ПОРЪЧКА
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
9.2. Всяка добавена в Количката Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Количка, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
9.3. Потвърждавайки Поръчката perfektniatpodarak.bg потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на perfektniatpodarak.bg във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на perfektniatpodarak.bg да предостави нужните данни за доставката на куриерската фирма, с която ще бъдат изпратени продуктите.
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на perfektniatpodarak.bg да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
9.7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора сключен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с perfektniatpodarak.bg на info@presentsquare.com или на посочените в Сайта телефони. (Клиентът може да откаже да вземе поръчката си от куриера, след опция преглед, като не заплаща поръчаната стока. Разходите за доставка са за сметка на Клиента).
9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната транзакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
9.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от perfektniatpodarak.bg, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си;
при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на perfektniatpodarak.bg, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от perfektniatpodarak.bg: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2. Клиентът се съгласява да предостави на perfektniatpodarak.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Perfektniatpodarak.bg има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че perfektniatpodarak.bg може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Perfektniatpodarak.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на perfektniatpodarak.bg (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват perfektniatpodarak.bg или трети лица, които са куриери, партньори на perfektniatpodarak.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които perfektniatpodarak.bg може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
11.4. С предоставянето на своята/ите снимка/и на perfektniatpodarak.bg (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие неговата снимка/и, да бъдат използвани с рекламна цел от perfektniatpodarak.bg или трети лица, които са партньори на perfektniatpodarak.bg и са доставчици на маркетинг услуги, неправителствени агенции или други. Изработените продукти със снимка на клиента са интелектуална собственост на perfektniatpodarak.bg и клиента няма право да ги използва за различни от личните му нетърговски цели.
11.5. След завършване на поръчката си клиента, предоставя на perfektniatpodarak.bg правото да използва всеки един изработен продукт с негова снимка, с цел реклама, както и perfektniatpodarak.bg да изработва нови или други продукти, които да бъдат с рекламна цел, отново със снимката на клиента. Perfektniatpodarak.bg има правото да откаже, всяка молба на клиента във връзка със прекратяването на използването на неговата снимка за рекламна цел, като това важи и за изработени продукти с неговата снимка от perfektniatpodarak.bg.

12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ
12.1. В момента, в който Клиентът завърши поръчката си в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.
12.2. Клиентът може да се откаже от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като използва опцията за и-мейл unsubscribe или като се свърже с Продавача.
12.3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
12.4. След добавянето на Стоки и/или Услуги в следната секция в Акаунта:
12.4.1. „Количка“, Продавачът може да уведомява Купувача/Потребителя относно:
Промяна на цената на Стоките и/или Услугите в секцията „Моята количка“;
Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“;
Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“.
12.5. След покупката на Стока и/или Услуга, perfektniatpodarak.bg може да изпрати на Клиента търговски съобщения относно:
Предложения за Стоки и/или Услуги, препоръчани да бъдат използвани заедно с купената Стока и/или Услуга.

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно точка 12.2. (по-горе) като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от perfektniatpodarak.bg или като се свърже с perfektniatpodarak.bg за тази цел.
Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с perfektniatpodarak.bg.

13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
13.1. Цените на Стоките и/или Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от perfektniatpodarak.bg на стойност над 500 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.
13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

14. ДОСТАВКА НА СТОКИ
14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата, Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на perfektniatpodarak.bg, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.
14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващият документ – товарителница, която по закон е касовият бон, който perfektniatpodarak.bg издава, чрез куриерска фирма Еконт Експрес. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходимия документ, то моля да се свържете с нас на и-мейл office@presentsquare.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
14.3. (1) Perfektniatpodarak.bg ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от perfektniatpodarak.bg се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“ / Изработка и доставка?.
(3) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт/и се постави в количката.

15. ГАРАНЦИИ
15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката, доколкото това е възможно, поради специфичното изработване на стоките и тяхното естество.
15.2. Поправката/ремонтът на Стоки, който се налага не по вина на продавача, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

17. ОТГОВОРНОСТ
17.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.

19. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.

20. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ
Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че perfektniatpodarak.bg може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на perfektniatpodarak.bg. Евентуалните спорове, възникнали между perfektniatpodarak.bg и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.